0 212 951 05 08   bilgi@ofisdata.com

Yazılarımız

OfisData

KOOPERATİFLER EĞİTİMİ

Kooperatifler Eğitimi: Kooperatiflerin tanımı, özellikleri, kuruluş işlemleri, kooperatif ortaklığı, ortakların hak ve ödevleri, organları ve kooperatif işlemlerinin Tek Düzen Muhasebe Sistemine göre kaydedilmesi veri ve yeteneğinin kazandırıldığı eğitim materyalidir. Kooperatifler eğitiminin genel amacı bu eğitim ile Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun biçimde kooperatif yazışmalarını ve muhasebe kayıtlarını yapabileceksiniz.

Eğitim İçeriği

1. Kooperatifler Eğitimi – Kooperatifeler ve Kuruluşu

o Kooperatif ve Özellikleri Nelerdir?

§ Kooperatiflerle Diğer Şirketler Arasındaki Farklar Nelerdir?

§ Kooperatiflerle Dernekler Arasındaki Farklar Nelerdir?

§ Kooperatiflerin Toplum Kalkınmasındaki Rolleri Nelerdir?

o Kooperatifçilik İlkeleri Nelerdir?

§ Gönüllü ve Serbest Giriş İlkesi Nedir?

§ Ortağın Demokratik Yönetimi İlkesi Nedir?

§ Ortağın Ekonomik Katılımı İlkesi Nedir?

§ Özerklik ve Bağımsızlık İlkesi Nedir?

§ Eğitim, Öğretim ve Bilgilendirme İlkesi Nedir?

§ Kooperatifler arası İş Birliği İlkesi Nedir?

§ Toplumsal Sorumluluk İlkesi Nedir?

o Kooperatiflerin Sınıflandırılması Nasıl Yapılır?

§ Üretim ve Pazarlama Sektöründe Faaliyet Gösteren Kooperatifler Nelerdir?

§ Tarım Sektöründe Faaliyet Gösteren Kooperatifler Nelerdir?

§ İnşaat Sektöründe Faaliyet Gösteren Kooperatifler Nelerdir?

§ Kredi Sektöründe Faaliyet Gösteren Kooperatifler Nelerdir?

o Kooperatiflerin Kuruluşu Nasıl Yapılır?

§ Kurucu Ortakların Bir Araya Gelmesi Nedir?

§ Ana sözleşmenin Hazırlanması, İmzalanması ve Tasdiki Nedir?

§ Kuruluş izninin Alınması Nedir?

§ Kooperatifin Tescil ve İlanı Nedir?

§ Tüzel Kişiliğin Kazanılmasından Sonra Yapılması Gereken İşlemler Nelerdir?

2. Kooperatifler Eğitimi – Kooperatife Ortak Olma ve Ortaklıktan Çıkma

o Kooperatife Ortak Olma Nedir?

§ Gerçek Kişilerin Ortaklığı Nedir?

§ Tüzel Kişilerin Ortaklığı Nedir?

o Kooperatif Ortaklığının Sona Ermesi Nedir?

§ Ortaklıktan Çıkma Nedir?

§ Ortağın Ölümü Nedir?

§ Ortaklığın Devri Nedir?

§ Ortaklıktan Çıkarılma ve İtiraz Nedir?

o Ortaklığın Sona Ermesiyle Hesap Kesme Nedir?

3. Kooperatifler Eğitimi – Ortakların Hakları ve Ödevleri

o Ortakların Hakları Nedir?

§ Ortaklık Senedi Nedir?

§ Ortakların Bireysel Hakları Nelerdir?

§ Ortakların Birlikte Kullanabilecekleri Hakları Nelerdir?

§ Hak ve Yükümlülüklerde Eşitlik Nedir?

o Ortakların Ödevleri ve Sorumlulukları Nelerdir?

§ Sermaye koyma borcu ve aidat ödeme yükümlülüğü nedir?

§ Ortağın Kişisel Alacaklıları Nelerdir?

§ Ayni Sermaye Nedir?

§ Ek Ödemeler Nedir?

§ Ortakların Sorumlulukları Nelerdir?

4. Kooperatifler Eğitimi – Kooperatif Organları

o Genel Kurul Nedir?

§ Genel Kurulun Yetkileri ve Yetkilerin Devri Nasıl Yapılır?

§ Genel Kurulun Toplantıya Çağrılması Nasıl Yapılır?

§ Genel Kurul Gündeminin Hazırlanması ve Gündeme Madde Eklenmesi Nasıl Yapılır?

§ Ortaklar Cetvelinin Hazırlanması Nasıl Yapılır?

§ Toplantının Açılması ve Toplantı Başkanlığı Nedir?

§ Oy Kullanmanın Şekli Nedir?

§ Bilânçonun Tasdiki ve İbra Nedir?

§ Genel Kurul Tutanağı Nedir?

§ Genel Kurul Kararlarının Tescil ve İlanı Nedir?

§ Bakanlığa Gönderilecek Belgeler Nelerdir?

o Yönetim Kurulu Nedir?

§ Kooperatif Yönetiminin Önemi ve Kooperatiflerde Temsil Nedir?

§ Yönetim Kurulunun Seçimi Nasıl Yapılır?

§ Yönetim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

§ Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları Nelerdir?

o Denetim Kurulu Nedir?

§ Kooperatiflerde Denetimin Amacı ve Önemi Nedir?

§ Denetim Kuruluna Üye Seçimi Nasıl Yapılır?

§ Denetim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

§ Denetim Kurulunun Sorumlulukları Nelerdir?

o Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinde Denetim Nasıl Yapılır?

5. Kooperatifler Eğitimi – Dağılma ve Tasfiye

o Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

o Kooperatiflerde Dağılma Sebepleri Nelerdir?

o Tasfiye Kurulunun Oluşumu Nasıl Yapılır?

o Tasfiye Kurulunun Görevleri ve Tasfiyenin Yürütülmesi Nedir?

6. Kooperatifler Eğitimi – Kooperatif İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi

o Kooperatiflerin Tutacakları Defterler Nelerdir?

o Cezai Sorumluluklar Nelerdir?

o İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Kuruluş İşlemlerinin ve Sermaye Paylarının Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Ek Ödemelerin ve Aidatların Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Ortaklığa Yeni Üye Alımının Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Ortaklıktan Çıkış İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Nasıl Yapılır?

§ Gelir Gider Farkına İlişkin Muhasebe Kayıtları Nasıl Yapılır?

PAYLAŞ


 OFİS DATA